Voorwaarden voor deelname

Gedetailleerde voorwaarden voor deelname

Algemene Voorwaarden voor deelname en uitvoering voor loterijen, online loterijen, fotoloterijen, etc. (kortom loterijen) van Knaus Tabbert AG

Deelname aan loterijen van Knaus Tabbert AG en de uitvoering daarvan wordt beheerst door de volgende bepalingen. Online loterijen zijn loterijen waaraan deelname alleen online kan plaatsvinden. In het geval van loten worden alleen die kaarten in de loterij opgenomen die alle informatie bevatten die de deelnemer nodig heeft voor deelname. 

 

§ 1 Mededinging

De loterijen worden georganiseerd door Knaus Tabbert AG, Helmut‐Knaus‐Straße 1, 94118 Jandelsbrunn, Duitsland (hierna KTG),  mede in samenwerking met diverse partners (samenwerkingspartners).  De betrokken samenwerkingspartners worden expliciet vermeld in de betreffende loterij.

 

§ 2 Deelname 

(1) Alleen meerderjarige natuurlijke personen komen in aanmerking voor de.

(2) Een persoon neemt deel aan de loterij door het registratieformulier in te vullen en naar KTG te sturen met behulp van de knop "verzenden". De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn informatie, in het bijzonder zijn e-mail- en/ of postadres. Alleen volledig ingevulde formulieren worden aan de loterij deelgenomen. De ontvangst van de loterijreacties en het inschrijfformulier moet plaatsvinden binnen de in de loterij aangegeven termijn. KTG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor online of transmissiefouten. De elektronisch geregistreerde ontvangst van de e-mail door KTG dient om te controleren of de deadlineis gehaald. Meervoudige deelname is niet toegestaan.

(3) Om deel te nemen aan de loterij is het absoluut noodzakelijk dat alle persoonlijke gegevens waar zijn. Anders kan een uitsluiting worden gemaakt in overeenstemming met § 3 (4).

 

§ 3 Uitsluiting van de loterij

(1) KTAG employees, the participating cooperation partners and their relatives are excluded from participation.

(2) In geval van schending van deze deelnamevoorwaarden behoudt KTG zich het recht voor om de betrokken personen met terugwerkende kracht uit te sluiten van de loterij.

(3) Personen die gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen of anderszins voordelen verkrijgen door manipulatie, worden eveneens met terugwerkende kracht uitgesloten. In deze gevallen kunnen prijzen ook achteraf worden ingetrokken en teruggevorderd.

(4) Iedereen die valse persoonlijke informatie verstrekt, kan worden uitgesloten van de loterij.

(5) Geautomatiseerde massaregistratie voor loterijen is niet toegestaan. Deelname aan de loterij vereist de persoonlijke registratie van de deelnemer. KTG behoudt zich het recht voor om met terugwerkende kracht personen van de loterij uit te sluiten die zich voor de loterij registreren door middel van loterijdienstverleners en/of door middel van geautomatiseerde loterijregistratiediensten. Bij vermoeden van illegale of onrechtmatige deelname behoudt KTG zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen.

 

§ 4 Uitvoering en verwerking

(1) De winnaar wordt door KTG schriftelijk of per e‐mail op de hoogte gebracht en kan met zijn of haar naam worden gepubliceerd op de KTG‐website en/of de website van de respectievelijke samenwerkingspartners. De winnaar gaat uitdrukkelijk akkoord met deze vorm van publicatie door deel te nemen. KTG heeft het recht om de gegevens van de winnaar door te geven aan de samenwerkingspartner met het oog op de verwerking van de prijs. Als KTG alleen het e‐mailadres van de winnaar kent, wordt de winnaar per e‐mailop de hoogte gebracht. Als de winnaar niet binnen vier weken na het verzenden van de kennisgeving reageert, vervalt de aanspraak op de prijs. Het recht op de prijs vervalt ook als de prijs niet binnen 6 maanden na de eerste kennisgeving van de prijs kan worden verzonden om redenen die verband houden met de persoon van de winnaar. Andere, mogelijk kortere termijnen kunnen van toepassing zijn op voertuig – en reisprijzen (zie (3) en (4)). 

(2) Het item dat in de loterij als prijs wordt gepresenteerd, is niet noodzakelijkerwijs identiek aan het gewonnen item. Integendeel, er kunnen afwijkingen zijn in termen van model, kleur, enz. De prijssponsor kan een item van gemiddeld type en kwaliteit selecteren dat gelijkwaardig is aan het item dat als prijs wordt gepresenteerd.

(3) In het geval van een overwinning van een voertuig, wordt de winnaar op de hoogte gebracht van de voertuigdealer die verantwoordelijk is voor de overhandiging ervan. Als het voertuig niet wordt opgehaald binnen de door de prijssponsor of de dealer gestelde termijn, wordt de prijs verbeurd verklaard. Alle kosten veroorzaakt door de inzameling, evenals alle andere gevolgkosten (belastingen, brandstof, reparaties, enz.) zijn voor rekening van de winnaar. Hetzelfde geldt voor vergelijkbare prijzen. 

(4) In het geval van reisprijzen vindt de verwerking uitsluitend plaats in rechtstreeks contact tussen de winnaar en de respectieve prijssponsor of een door deze laatste ingeschakelde touroperator. Indien in de loterij zelf nog geen reisdatum is opgegeven, is de reisdatum uitsluitend voorbehouden aan de prijssponsor of touroperator. Er is geen recht op een specifieke reisdatum. Indien de reis niet wordt uitgevoerd op de door de prijssponsor of touroperator aangegeven datum of periode, bestaat er geen recht meer op de prijs. De aankomst en het vertrek naar het beginpunt van de reis (luchthaven, treinstation, enz.) is voor rekening van de winnaar, tenzij anders vermeld of uitdrukkelijk overeengekomen in de loterij. Hetzelfde geldt voor alle kosten die tijdens de reis worden gemaakt. De waarde van de reis in de aanbestedingstekst verwijst naar de duurste reistijd en is dus onderhevig aan seizoensafwijkingen en valutaschommelingen, afhankelijk van het tijdstip van terbeschikkingstelling en gebruik van de reis. Dit verschil in waarde kan niet worden gecompenseerd. 

(5) Als de overdracht van de prijs niet mogelijk is of alleen mogelijk is onder onredelijke omstandigheden, ontvangt de winnaar een gelijkwaardige vervanging. De winnaar ontvangt ook een gelijkwaardige vervanging als de oorspronkelijke prijs niet langer beschikbaar is in de gepresenteerde versie (modelwijziging, enz.). 

(6) Een contante betaling van de prijzen of een vervanging voor prijzen is in geen geval mogelijk, een dergelijke claim bestaat niet. 

(7) De aanspraak op de prijs of winstvervanging kan niet worden overgedragen en is derhalve persoonsgebonden. 

(8) Klachten met betrekking tot het verloop van de loterij moeten binnen 14 dagen na kennisname van de reden schriftelijk aan KTG worden gericht per aangetekende post/ontvangstbevestiging, onder vermelding van de loterij. Klachten die telefonisch of vertraagd worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. 

(9) De winnaar gaat ermee akkoord dat zijn naam, foto en/of video kan worden gepubliceerd op de prijspagina's en sociale mediakanalen van Knaus Tabbert AG (foto, video bij de uitreiking van de prijs). 

(10) De gedetailleerde voorwaarden specifiek voor Nederland:
• Het betreft de overname van de kosten voor 2 weken camperhuur bij een Nederlandse Knaus of Weinsberg camperdealer
• Datum van gebruik: Deze wordt in overleg vastgelegd naar aanleiding van de beschikbaarheid van de kalender van de betreffende dealer.
• Borg: U dient de borg a Euro 1000,– te voldoen aan de betreffende verhurende camperdealer
• Eigen risico per gebeurtenis: Euro 1000,–
• Schade door nalatigheid/eigen schuld wordt ingehouden van de borg
• Verkeersboetes worden doorberekend
• Brandstofgebruik voor eigen kosten
• Overnachtingskosten (campings),  verbruikskosten (gas, toiletvloeistoffen en overige) zijn voor eigen kosten
• Retour brengen schoon van binnen en buiten (anders worden deze kosten (Euro 150,–) ingehouden van de borg of doorberekend)
• Periode van gebruik is 14 dagen. Dag van afhalen en retourbrengen is afhankelijk van de verhuurvoorwaarden van het betreffende verhuurpunt, dat nader bepaald wordt. Indien er minder dagen gebruikt worden dan volt geen compensatie.
• De gewonnen prijs dient afgenomen te zijn uiterlijk 1 jaar na de datum van bekendmaken dat de winnaar de prijs heeft gewonnen
• Gewonnen prijs is niet overdraagbaar
• Onbeperkte kilometers.
• Bestuurders mogen niet jonger zijn dan 25 jaar en dienen minstens 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands B‐rijbewijs.
• De dealer is gerechtigd een ander vergelijkbaar model in te zetten, die afwijkt van de gebruikte afbeelding ter publiciteit

 

§ 5 Voortijdige beëindiging van de loterij

KTG behoudt zich het recht voor om de loterij te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen te annuleren of te beëindigen. KTG maakt met name gebruik van deze mogelijkheid indien het om technische redenen (bijv. virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hardwareen/ of software) of om juridische redenen niet mogelijk is de goede uitvoering van het spel te garanderen. Indien een dergelijke beëindiging wordt veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, kan KTG van deze persoon vergoeding eisen voor de geleden schade.

 

§ 6 Verlening van rechten voor de overdracht van beeld - en gegevensmateriaal (foto's of dergelijke)

De deelnemer zal geen criminele, discriminerende, pornografische, racistische en/of anderszins extremistische inhoud aan KTG verstrekken of uploaden die schadelijk is voor minderjarigen en zal KTG vrijwaren tegen aanspraken van derden in dit verband. Bovendien verzekert elke deelnemer dat hij de enige eigenaar is van alle gebruiks- en exploitatierechten op het door hem verzonden beeld - en gegevensmateriaal en vrijwaart KTG voor alle aanspraken van derden ter zake. Met betrekking tot al het beeld- en datamateriaal dat door de deelnemer in verband met de uitvoering van een KTG-loterij wordt geproduceerd en aan KTG ter beschikking wordt gesteld, draagt de deelnemer uitdrukkelijk en kosteloos uitsluitend alle overdraagbare, auteursrechtelijke en andere rechten voor publicatie, verveelvoudiging, gebruik, exploitatie, distributie, verwerking, bewerking en wijziging aan KTG over, met inbegrip van alle denkbare rechtsposities over ontwerpen en ontwerpen in elk medium van welke aard dan ook. Deze overdracht is wereldwijd geldig en is onbeperkt en onbeperkt in termen van ruimte, tijd, inhoud en op elke andere manier. De deelnemer verklaart dat hij volledig gerechtigd is om bovenstaande rechten te verlenen en in het bijzonder dat er geen rechten van derden zijn die het tegendeel bewijzen.

 

§ 7 Gegevensbescherming

KTG verbindt zich ertoe de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven. In dit verband wordt met name verwezen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming Knaus Tabbert AG loterijen,die kunnen worden bekeken op www.knaustabbert.de/gewinnspieldatenschutz.

 

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) KTG is bij verzending van de prijs van alle verplichtingen ontheven, tenzij uit dit reglement een eerder tijdstip voortvloeit.

(2) KTG is niet aansprakelijk voor materiële gebreken en/of eigendomsgebreken in de door de samenwerkingspartner geschonken winst.

(3) KTG is niet aansprakelijk voor de insolventie van een samenwerkingspartner of de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitvoering en verwerking van de loterij.

(4) KTG is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door KTG of een van haar plaatsvervangende agenten opzettelijk of door grove nalatigheid of door de schending van kardinale verplichtingen. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid is in het bijzonder van toepassing op schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht van gegevens of iets dergelijks, in het geval van storingen van de technische systemen of de service, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, virussen. Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op schade veroorzaakt door letsel aan leven, lichaam en/of gezondheid of in andere gevallen van verplichte wettelijke aansprakelijkheid. 

(5) In het geval van reisprijzen is KTG nog steeds niet aansprakelijk voor de gevolgen van een gerechtvaardigde wijziging in het reisaanbod of de gerechtvaardigde annulering van de reis door de reisorganisator. De mogelijkheid tot betaling van de reiswaarde is uitgesloten.

 

§ 9 Overig

(1) De beslissing van de rechters is definitief.

(2) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing.

(3) Indien een van deze bepalingen ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden.

(4) Dit algemeen. Voorwaarden voor deelname en uitvoering kunnen door KTG te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.